Algemene voorwaarden

 1. Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving met de hierbij overeengekomen lidmaatschapsduur.
 2. Bij inschrijving dient men zich met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) te identificeren.
 3. Tevens dient men ter controle de bank of giropas te tonen, van welke rekening de lidmaatschapsbijdrage automatisch mag worden afgeschreven.
 4. De periodieke lidmaatschapsbijdrage is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. De lidmaatschapsbijdrage moet acht dagen na datum van inschrijving zijn voldaan. Indien de deelnemer na die datum in gebreke blijft, is automatisch een boete verschuldigd van €2,50 welke per aanmaningsperiode verhoogd wordt met een bedrag van €2,50.
 5. De lidmaatschapsbijdrage wordt door middel van de door de deelnemer op de voorzijde gegeven machtiging middels periodieke automatische incasso geïnd.
 6. Lidmaatschapsbijdrage is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten van ‘Formupgrade beweegcentrum’.
 7. De directie is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag naar haar oordeel de toegang tot ‘Formupgrade beweegcentrum’ te ontzeggen.
 8. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de op de voorzijde vermelde duur.
 9. Tussentijdse opzeggingen leiden niet tot teruggave dan wel tot vrijstelling van de lidmaatschapsbijdragen over de resterende periode.
 10. Het lidmaatschap  wordt na het einde van de lidmaatschapsperiode steeds stilzwijgend verlengd en heeft na het einde van de lidmaatschapsperiode een opzegtermijn van 1 maand.
 11. Indien men het lidmaatschap na de eerste lidmaatschapsperiode niet wenst te verlengen of het lidmaatschap wenst op te zeggen, dan dient men dit schriftelijk of middels het opzegformulier (verkrijgbaar bij de receptie van ‘Formupgrade beweegcentrum’) kenbaar te maken.
 12. De ingangsdatum van het lidmaatschap is op de voorzijde van het inschrijfformulier vermeld.
 13. Eventuele bartegoeden dienen te worden opgemaakt / gebruikt voor het beëindigen van het lidmaatschap. Eventuele tegoeden na beëindigen van het lidmaatschap, vervallen automatisch per datum van beëindiging van het lidmaatschap.
 14. Deelnemer ontvangt een bewijs van opzegging na inlevering van het opzegformulier. Lidmaatschapsbijdragen dienen voor het einde van het lidmaatschap te worden voldaan. Na beëindigingdatum van het lidmaatschap blijft de nog niet voldane lidmaatschapsbedrijf verschuldigd en kan per datum van verschuldigdheid worden verhoogd met wettelijke rente.
 15. ‘Formupgrade beweegcentrum is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemer. Tevens is ‘Formupgrade beweegcentrum’ niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.
 16. Bij bezoek aan ‘Formupgrade beweegcentrum’ dient elke lid zich te registreren middels zijn/haar ledenpas.
 17. Bij verlies of diefstal van de ledenpas, dient een nieuwe aangeschaft te worden a €15,00.
 18. ‘Formupgrade beweegcentrum’ behoudt zich het recht voor om ‘Formupgrade beweegcentrum’ te sluiten met een maximum van 14 dagen per jaar (m.u.v. feestdagen). Indien ‘Formupgrade beweegcentrum’ het noodzakelijk acht, mag zij het geldende rooster aanpassen voor wat betreft het aantal uren, instructeurs, groepsgrootte, lesvorm/programma en tijdstip.
 19. ‘Formupgrade beweegcentrum’ behoudt zich het recht voor om jaarlijks per 1 januari de lidmaatschapbijdrage te verhogen. Hiervan wordt vanaf 1 december jaarlijks in ‘Formupgrade beweegcentrum’ melding gedaan. Indien er tussentijds lidmaatschapsbijdrage verhoging plaats vinden, worden deze schriftelijk aangekondigd.
 20. Alle eventuele kosten, waaronder incasso, advocaat, deurwaarderkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door ‘Formupgrade beweegcentrum’ worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de deelnemer te bewerkstellingen, zijn ten laste van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €79,50 waaromtrent geen bewijs behoefte te worden aangevoerd. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat of deurwaarder is, ongeacht of de deelnemer daarvan op de hoogte is gesteld.
 21. Fysiotherapie: Indien u fysiotherapie volgt bij Formupgrade dient u op de hoogte te zijn van de regels, deze zullen tijdens de eerste behandeling aan u verteld worden en zijn terug te vinden in de folder fysiotherapie Formupgrade. daarnaast dient u ten alle tijden gebruik te maken van uw lidmaatschap pasje welke u na de 1ste behandeling van ons ontvangt.
 22. Chronische fysiotherapie: Indien een patiënt recht heeft op chronische fysiotherapie zullen de 1ste twintig behandelingen vanuit de aanvullende verzekering betaald worden. Na deze 20 behandelingen zal de vergoeding  vanuit de algemene wet bijzondere ziekten betaald worden. Een verwijzing van huisarts/specialist is een vereiste voor deelname aan chronische fysiotherapie en de patiënt dient zelf zorg te dragen voor deze verwijzing. De verwijzing dient maximaal 1 maand na inschrijving ingeleverd te zijn bij de desbetreffende therapeut. INDIEN U NIET AANVULLEND VERZEKERD BENT ZIJN DE EERSTE 20 BEHANDELINGEN VOOR EIGEN REKENING.
 23. Voor alle overeenkomsten hanteren wij een bedenktijd van 7 dagen. In die periode kunt u de voorwaarden nog eens rustig doornemen en desgewenst ons om een nadere toelichting te vragen. Schriftelijk kunt u dan de overeenkomst beëindigen en deze zal dan nietig worden verklaard.
 24. Huisregels; U dient zich aan de huisregels van Formupgrade te houden, welke op te vragen zijn aan de balie en zichtbaar zijn in de fitness.
 25. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid. Deze kunt u vinden op onze website www.formupgrade.nl

Contact

Formupgrade locatie Noord
Onder de Linden 21A
6822 KG Arnhem
+3126-3793253

Formupgrade locatie Zuid
Koppelstraat 16
6832 EP Arnhem
+3126-3823334
X-Fittt GLI in de basisverzekering

X-Fittt GLI in de basisverzekering

Geplaatst op: 2022-09-09

X-Fittt GLI zit per januari 2023 in de basisverzekering! Hier zijn we heel erg trots op! Wil jij als ondernemer ook met ons samenwerken om een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de Nederlandse maatsch...

Lees meer Meer nieuws
Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

Geplaatst op: 2022-09-02

Goed Nieuws!  Per direct nemen wij de afdeling Fysiotherapie over binnen het Multidisciplinaire Gezondheidscentrum Behandelbank in de wijk Elderveld, Arnhem Zuid. Nicole van Heumen-Willink heeft ons het...

Lees meer Meer nieuws